A 'cookie'-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a 'cookie'-k alkalmazásába.

Általános Szerződési Feltételek
A TEAMware System Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)
 • fizikai és virtuális szerverek (Windows, Linux, MacOS, Unix, stb.) üzemeltetése,
 • csoportmunka rendszerek (például: MyBee Mail, stb.) üzemeltetése,
 • egyéb - máshova be nem sorolhatót - InterNET szolgáltatások
(továbbiakban: Szolgáltatások) tárgykörében.
Tartalomjegyzék:
 1. Értelmező Rendelkezések
 2. Az ÁSZF Hatálya
  1. Az ÁSZF értelmezése
  2. Az ÁSZF alkalmazási köre
 3. Szolgáltatások
  1. A Szolgáltatás meghatározása
  2. A Szolgáltató potfóliójának bővítése
 4. A Szolgáltatás feltételei, felek jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltatás feltételei
   1. Etikai rendelkezések
   2. A Szolgáltatás rendelkezésre állása
   3. A hibás teljesítés esetei
   4. A szolgáltatásminőségi célértékek teljesülésének mérése és számítása
  2. Előfizető kötelezettségei, jogai
   1. A Szolgáltató értesítése adatváltozásról
   2. A Szolgáltatás használatának átengedése
   3. A Szolgáltatás használatba vétele
   4. A Szolgáltatási díj, számlázás
   5. Szolgáltatói díjvisszatérítés rendezése
   6. Előfizető tájékoztatása
   7. Előfizetőt megillető kötbér hibás teljesítés esetén
   8. Viszonteladó kötelezettségei
   9. Viszonteladói elszámolás, fizetési feltételek
  3. Szolgáltató kötelezettségei, jogai
   1. Ügyfélszolgálat
   2. Hibabejelentés és a hiba nyilvántartásba vétele
   3. A hiba elhárítása
   4. A rendszeres karbantartás
   5. Díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények rendezése
   6. Teljesítési segéd igénybe vétele
 5. Szolgáltatások korlátozása és szüneteltetése
  1. Szüneteltetés
  2. Szüneteltetés egyéb rendelkezései
  3. Korlátozás
  4. Korlátozás egyéb rendelkezései
 6. A Szolgáltatási Szerződés
  1. A megrendelés létrejötte
  2. A megrendelés egyéb kikötései
  3. A Szolgáltatási Szerződés tartalma és hatálya
 7. Szerződés, Szolgáltatási csomag, ÁSZF módosítás
  1. Az ÁSZF, vagy a Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató általi módosítása
   1. A Szolgáltató általi egyoldalú módosítás esetei
   2. A módosítás szabályai
  2. Szolgáltatási díj módosítása
  3. Változás az Előfizető személyében (Szolgáltatási Szerződés átruházása)
  4. A Szolgáltatási csomag módosítása
  5. A Szolgáltatási Szerződés módosítása (Előfizetői kérésre)
 8. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése
  1. Rendes felmondás
  2. Rendkívüli felmondás
  3. Kedvezményes árú, illetve fizetési ciklusú csomag felmondása
 9. Adatkezelés
  1. Felelősség a tárolt, illetve átvitt adattartalomért
  2. Az Előfizető személyes adatainak kezelése
 10. Vegyes rendelkezések
  1. Értesítés
  2. Vis Maior
  3. Felek elnevezései
 1. Értelmező rendelkezések
  ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek InterNET-es szolgáltatások nyújtására vonatkozik, amely szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit.
  Szolgáltató: TEAMware System Kft. (Székhely: HU-1087 Budapest, Berzsenyi utca 4. ; Cégjegyzékszám: 01-09-202088 ; Adószám: 25139110-2-42)
  Megrendelő: A Szolgáltatási Szerződés megkötését kezdeményező természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
  Előfizető: A Szolgáltatási Szerződést aláíró természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe veszi. A képviselőként aláíró természetes személy kezesként felel a szolgáltatási díj megfizetésért, valamint felelősséggel tartozik az általa megadott előfizetői adatok helyességéért.
  Díjszabás: A Szolgáltatás feltételeinek és az ellenében fizetett díjaknak - illetve az igénybe vehető kedvezményeknek - rendszerezett, áttekinthető összeállítása.
  Szolgáltatási Szerződés: Az Előfizető által ténylegesen megrendelt Szolgáltatásokat, a választott díjcsomagot, illetve az adott Szolgáltatással kapcsolatban támasztott egyéb követelményeket rögzíti, esetlegesen tartalmazhatja a Szolgáltató által a Szolgáltatásért felszámított díjakat.
  Viszonteladó: Olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Szolgáltató Szolgáltatásait harmadik fél részére értékesíti. A Szolgáltatóval érvényes Viszonteladói Szerződéssel rendelkezik, mely tartalmazza a viszont eladott Szolgáltatások díjszabását is.
  Munkanap: Munkanapnak minősülnek a hétköznapok - a Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény 102. § szerinti munkaszüneti napok kivételével -, az ágazati miniszter által az adott évre vonatkozóan kiadott - a munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó - rendeletben foglaltakra is tekintettel.
  Vis Maior esemény: Az érintett fél érdekkörén kívül eső - elháríthatatlan - ok vagy esemény (például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatósági rendelkezés, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, kivédhetetlen áramszünet, stb.)
 2. Az ÁSZF hatálya
  1. Az ÁSZF értelmezése
   Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződésének elválaszthatatlan részét képezi, s mint ilyen, a Szolgáltató Szolgáltatásaira kötött Szolgáltatási Szerződéssel együtt értelmezendő. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF egyes rendelkezései egymásnak ellentmondanak - vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaznak -, akkor a Szolgáltatási Szerződés szövege az irányadó.
  2. Az ÁSZF alkalmazási köre
   Az ÁSZF hatálya kiterjed Szolgáltató minden InterNET-es szolgáltatásának tárgyában megkötött szerződésre, így az előfizetői és viszonteladói szerződésekre is.
 3. Szolgáltatások
  1. A Szolgáltatás meghatározása
   Szolgáltató a tulajdonában álló és/vagy felügyelete alá tartozó kiszolgáló számítógépek és egyéb hardware eszközök segítségével a Szolgáltatási Szerződésben részletezett - InterNET-tel kapcsolatba hozható - háttérszolgáltatásokat biztosítja Előfizető számára.
  2. A Szolgáltató potfóliójának bővítése
   Szolgáltató fenntartja a jogot Szolgáltatási portfóliójának tetszőleges időpontban - Előfizető előzetes értesítése nélkül - történő bővítésére.
 4. A Szolgáltatás feltételei, felek jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltatás feltételei
   1. Etikai rendelkezések
    1. OK