A 'cookie'-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a 'cookie'-k alkalmazásába.

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató
 1. A mybee.eu honlap üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a webhely (továbbiakban: Honlap) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Az adatokat a 2011. évi CXII. - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról -, illetve a 2001. évi CVIII. - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről - szóló törvények figyelembe vételével kezeljük.
 2. ADATKEZELŐ: TEAMware System Kft.
  • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Székhely cím: HU-1087 Budapest, Berzsenyi utca 4.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-202088
  • Adószám: 25139110-2-42
  • E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: "Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli." A szolgáltatás(ok) megrendelésekor / regisztrációkor Ön (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja - és önkéntes hozzájárulását adja - a szolgáltatás(ok) igénybevételéhez kapcsolódó adatai kezeléséhez.
 4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE: A TEAMware System Kft. a megadott adatokat kizárólag a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítésének megvalósulása céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződések kezelése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá a Felhasználó által kért egyéb műveletek (például: hírlevél küldése) céljából kezeli. A kezelt adatok köre az érintett neve, elérhetőségi adatai (beleértve: lakcímét, e-mail címét, telefonszámát), illetve - amennyiben van - a cégre vonatkozó adatok (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám). Az e-mail cím a kapcsolattartást, az egyéb adatok a nyújtott szolgáltatás(ok) teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint a számlázást szolgálják. Egyéb adatkezelési célok a támogatás nyújtása, panaszok kivizsgálása és nyilvántartása, értesítés.
 5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén, vagy a Felhasználó ez irányú kezdeményezésére (például: előfizetés felmondása, regisztráció törlése) az adatokat tovább nem tárolja, és - legkésőbb - 5 munkanapon belül törli. Ez alól kivételt képeznek a szerződésekhez és a számviteli bizonylatokhoz kapcsolódó adatok, melyeket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján - 8 évig meg kell őrizni!
 6. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK, BIZTONSÁG: A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve a szolgáltatás(ok) teljesítéséhez igénybe vett harmadik fél (teljesítési segéd) férhetnek hozzá. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza jogosulatlan felhasználásukat és megváltoztatásukat. Az Adatkezelő továbbá kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet fokozottan felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére, akinek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja. Személyes adatokat - a megjelölteken kívül - harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át! Ez nem vonatkozik az esetlegesen - a törvényben előírt - kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
 7. ÉRTESÍTÉS, HÍRLEVÉL KÜLDÉSE: Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó részére elektronikus értesítő levelet (e-mail-t) küldeni, amennyiben a szolgáltatás(ok) igénybevételével kapcsolatos információk, illetőleg az előfizetésekkel kapcsolatos változások szükségessé teszik azt. Az Adatkezelő továbbá jogosult a Felhasználó részére reklámcélú hírlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a megrendeléskor / regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult. Hírlevelet akciós ajánlatok esetében, vagy az Adatkezelő portfóliójában bővülő / módosuló szolgáltatás(ok), termékek ismertetésére küldünk. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, mely esetben az Adatkezelő - a visszavonást követően - a Felhasználó részére több reklámcélú hírlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait az ezen szolgáltatásra feliratkozott Felhasználók adatai közül. Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak adatait harmadik fél (például: hirdető) részére nem adja ki!
 8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI: Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíttathatják vagy töröltethetik adataikat. A személyes adatok módosítását elektronikus úton - az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mail-el -, vagy postai úton - a HU-1087 Budapest, Berzsenyi utca 4. címre küldött levéllel - tudja kezdeményezni az érintett fél. A személyes adatai törlését az érintett fél - a fent megjelölt valamelyik módon - az előfizetése felmondásával kérelmezheti a Szolgáltatótól (a törlési határidőt lásd: 5. pont). Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb azonban 30 napon belül - írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő e-mail címére kell elküldeni (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
 9. JOGORVOSLAT MÓDJAI: A Felhasználók az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és a panaszok orvoslása érdekében. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá - bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben - kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C ; Postacím: HU-1530 Budapest, Pf. 5). A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti arra hivatkozva, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll (kivéve ez alól azt az esetet, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban). A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttségek nélkül intézhető beadvány.
 10. COOKIE-K ("SÜTIK"): A Honlapra történő belépés és annak aloldalain való barangolás regisztráció, illetve személyes adatok megadása nélkül lehetséges, ám a Honlap használata során az Igénybe vevőről a webszerver a személyes adatokhoz nem kapcsolható - kizárólag technikai jellegű (például: IP cím, böngésző típusa, operációs rendszer, stb ...) - információkat tárolhat. A cookie-k a weboldalak által létrehozott apró adatok, amelyek a memóriában és/vagy egy kisméretű fájlban tárolódnak abban az esetben, ha azt az Ön böngészői támogatják, illetve beállításai engedélyezik. A cookie-k használata egy alapvető webes technológia, amely lehetővé teszi a weboldalak számára, hogy emlékezzenek a felhasználókra, és gazdag funkcionalitást, kényelmet nyújtsanak. A cookie a Felhasználó böngészője és a cookie-t beállító weboldal között van "megosztva", így független harmadik felek nem olvashatják a cookie tartalmát, azonban a weboldal bizonyos - speciális - esetekben együttműködhet egy vagy több harmadik féllel - cookie szolgáltatóval - látogatói statisztikák, vagy egyéb szolgáltatás(ok) nyújtása érdekében. Az érintettől nem szükséges külön hozzájárulás, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az Internet-es hálózaton történő közléstovábbítás, illetve arra az Előfizető vagy Felhasználó által kifejezetten kért - az információs társadalommal összefüggő - szolgáltatás(ok) nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Ezen adatok egyéb felhasználói - személyes - adatokkal - a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Honlapunkon a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Analytics nyújtja. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat a Google Analytics egy cookie-t tárol el az Ön gépére, kivéve ha az Ön böngésző beállításai azt nem engedélyezik.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzététel – azaz 2015. március 31. - napjával lép hatályba. Szolgáltató a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. Jelen Tájékoztató annak Szolgáltató által történő visszavonásáig hatályos.